VVE

Vanuit de overheid worden in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid gelden beschikbaar gesteld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd zodanig te ondersteunen dat zij zonder achterstand op de basisschool kunnen starten. Het accent ligt op de taal- sociaal- emotioneel- , cognitief-  en motorische ontwikkeling en krijgen in de VVE aanpak nadrukkelijk aandacht. Het wettelijke verplichte aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met een VVE-indicatie is 960 uur in de periode van 2,5 tot 4 jaar. Dat betekent een  VVE-peuteraanbod van 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen van 4 uur (op basis van 40 schoolweken).

Het programma Peuterprogramma sluit aan bij wat jonge kinderen leuk vinden en bij wat zij dagelijks meemaken. Thema’s staan centraal in het programma op de peutergroep.

Wij benadrukken dat dit alles spelenderwijs gebeurt, volgens vier-  of vijfwekelijkse thema’s.  De ouders worden geïnformeerd over de actuele thema’s en krijgen tips over o.a. voorlezen en spelen met jonge kinderen. Kinderen die vier dagdelen komen, worden extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. In algemene zin, doordat de peuter vaker hetzelfde aanbod krijgt (leren door herhaling) Specifiek, doordat de peuter in een klein groepje of individueel extra aandacht krijgt van de leidster.

Door de gemeente Maasgouw worden extra gelden beschikbaar gesteld  voor zogenoemde doelgroepkinderen volgens onderstaande definities.

  • Kinderen waarvan de thuistaal anders dan Nederlands is
  • Kinderen die extra zorg nodig hebben op basis van een door het consultatiebureau of peutergroep geconstateerde vertraagde taal- of spraakontwikkeling of vertraagde of verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Deze peuters krijgen een VVE-indicatie,  nemen minimaal 16 uur deel aan het peuterprogramma en worden zo extra gestimuleerd in hun ontwikkeling.

De VVE-indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven

Door extra begeleiding bieden wij in de peutergroepen kinderen met een VVE indicatie een basis van waaruit een goede start voor verdere ontwikkeling wordt gegeven. Dit wordt geboden door Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

VVE kinderen worden extra begeleid en uitgenodigd om mee te spelen. Spelen is een leidende activiteit waarin gewerkt wordt aan de brede ontwikkeling. De thema’s van  zijn leidraad voor de spelsituaties.

Tutor activiteiten waarbij een pedagogisch medewerker in een klein groepje de voorbereiding van groepsactiviteiten doet:

  • Woorden uitleggen behorend bij thema en/of prentenboek.
  • Prentenboeken extra uitleggen waarbij goed aangesloten wordt bij de betekenisverlening van de kinderen
  • Spelbegeleiding in de themahoek die voor het thema is ingericht.
  • Op woensdag is er om 12.30 uur de gelegenheid voor een extra overlegmoment voor ouders van VVE-kinderen. Als ouders niet kunnen op dit tijdstip wordt een ander extra moment met deze ouder gepland.
  • VVE-Kinderen krijgen een VVE-thuis-kistje mee. Hierin zitten materialen die in de groep ook gebruikt worden tijdens het thema. Zo weten ook de ouders waarmee het kind in de peutergroep bezig is en kunnen kinderen thuis met de ouders  extra oefenen.
  • In een weekrooster is geregeld op welke momenten en door wie de VVE kinderen worden begeleid. Per week wordt de activiteit op een VVE lijst ingevuld.
  • Per periode  wordt een werkplan/handelingsplan voor een individueel kind (planning speciale aandacht) opgesteld en na 2 maanden geëvalueerd met het VVE team.

 

De gemeente geeft een folder uit over VVE (zie link). Deze folder is ook in meerdere talen te verkrijgen bij de gemeente en het consultatiebureau.

In het pedagogisch handelen van Peutergroep De MalleMolen en Peutergroep UkkePUk kunt u het hele VVE-werkplan lezen.

Nieuws