Pedagogisch beleid

Een kind moet zich veilig (kunnen) voelen. Veiligheid creëren gebeurt door het hanteren van bepaalde normen, waarden en grenzen.

Een kind krijgt de kans, al dan niet met hulp, zich individueel te ontwikkelen binnen de groep. Een kind krijgt de mogelijkheid om binnen de structuren van de opvang zichzelf te kunnen zijn, d.w.z. een kind krijgt de ruimte voor het zoeken van eigen wegen en ze leren daarin keuzes te maken.

De kinderen worden gestimuleerd aan de activiteiten deel te nemen, maar zijn dit niet verplicht daar we geen schoolse aanpak voorstaan. De activiteiten die gedaan worden zijn: lezen, zingen, dansen, plakken, verven, knutselen, puzzelen, memorie, domino en andere gezelschapsspelletjes. Al deze activiteiten stimuleren verschillende facetten binnen de ontwikkeling. De sociale ontwikkeling wordt daarbij vooral gestimuleerd door kinderen te leren samen te spelen en ook samen te delen.

De voertaal in onze organisatie is Nederlands.  Een andere taal of dialect spreken we alleen in een situatie waarin het kind troost nodig heeft.