Veiligheid en Gezondheid

Vanaf 1 januari werken wij volgens het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn we uitgegaan van  de  Risico inventarisaties van de afgelopen jaren en de praktijkervaring van medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Hieruit is naar voren gekomen dat het zinvol is breed te inventariseren naar alle risico’s op de verschillende locaties en niet alleen in gesprek te gaan met medewerkers, maar ook met ouders en kinderen. Er is van januari 2018 t/m mei 2018 onderzoek gedaan naar risicovol spel binnen de locatie. Het beleidsplan is hierop aangepast en de resultaten van dit onderzoek zijn toegevoegd aan dit beleid.

Een beleid komt in de praktijk pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich hierbij betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom wordt tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid behandeld. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. Het gehele beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is op te vragen bij de organisatie.